Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt gegeven. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Onze school is hiervoor aangesloten bij het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.

Basisondersteuningsprofiel

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning in de scholen. Dat houdt in dat onze school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.

Als extra ondersteuning biedt onze school:

  • tutorhulp: individuele hulp aan kleuters  
  • intensieve ondersteuning in een kleine klas 
  • leerlablessen: extra taal/rekenlessen na schooltijd
  • intensievere aanpak woordenschat
  • ambulante begeleiding: extra ondersteuning voor leerlingen met een rugzakje
  • rots en watertraining: weerbaarheidstraining voor leerlingen
  • sprinttraing: preventieve training voor leerlingen die kunnen uitvallen op gedrag plusklas: aandacht voor leerlingen die cognitief meer aankunnen
  • OPP: in groep 6 worden er ontwikkelingsperspectieven gemaakt voor bepaalde leerlingen, na afname van een IQ- onderzoek
  • Faalangsttraining
  • Taakspel alle leerkrachten vanaf groep 3 spelen taakspel in de klas, met als doel het pedagogisch klimaat en de werkhouding van leerlingen te bevorderen.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Kan de school de ondersteuning niet bieden, dan zoeken wij samen met u naar een school die de zorg wel kan bieden. Wij worden daarbij ondersteund door het Adviesloket Zuidoost.

Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Elk kind is anders, we hebben te maken met verschillen in het leerproces, daarom moet het onderwijsleerproces ook zo ingericht worden.

Organisatie in de klas

Op onze school werken we met de 1- zorgroute. Dat betekent dat we van alle leerlingen resultaten verzamelen en analyseren. De IB- er en de leerkracht bespreken samen welke specifieke onderwijsbehoeftes er zijn voor de groep. Het kan zijn dat we na de analyses vragen hebben aan u als ouder. In dat geval wordt u uitgenodigd om samen met de leerkracht te kijken naar uw kind en de onderwijsbehoeftes van uw kind. Als we de groep goed in beeld hebben, clusteren we de kinderen in drie niveau’s, genoemd aanpak 1, 2 en 3 leerlingen. We maken hiervoor een groepsplan. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door de IB- er. Tijdens de lessen wordt er op niveau lesgegeven. Het betekent dat er soms verlengde instructie gegeven wordt, dat sommige kinderen ander werk, meer werk of juist minder werk krijgen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO- LVS. Leerlingen met een IV- of V- score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een I- plus- score komen in aanmerking voor extra zorg. Bovendien wordt de groei in vaardigheidsscores nauwlettend gevolgd. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende/ coachende taak.

Zorgbreedteoverleggen

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen, eventueel met extra zorg, op de gewone basisscholen kunnen blijven, werken scholen in een Samenwerkingsverband. Zesmaal per jaar is er een zorgbreedte overleg (ZBO), daarin zitten directie, intern begeleiders, ouder- kind adviseur, de schoolpsycholoog, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en indien nodig ook de ouders. Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt de leerling besproken in het ZBO. Daar wordt besloten welke stappen er genomen moeten worden.

Stappenplan Meldcode /Zorgmelding bij Veilig Thuis

Elke school is verplicht met het stappenplan Meldcode te werken. In het stappenplan staat precies welke stappen de school hoort te ondernemen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing.

Verwijzing

Als de ontwikkeling van een leerling ondanks extra hulp en inzet van de leerkracht niet vooruit gaat, wordt de leerling opnieuw ingebracht in het ZBO. Daar wordt besloten of de leerling op z’n plek is op de As- Soeffah, of dat de leerling op het SBO of SO hoort. Een kind kan zorg nodig hebben die wij niet kunnen bieden. In dat geval wordt samen met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider/ zorgcoördinator (en eventueel externe instanties) gekeken naar de beste oplossing voor het kind.