• 020-6903349
  • administratie@as-soeffah.nl

OUDERRAAD

  

De Ouderraad

De ouderraad is een collectief van ouders die ervan uitgaat dat de hulp van de ouders nodig is om activiteiten op school beter te laten verlopen. U raakt meer betrokken bij de school door actief mee te werken in een werkgroep. Uit onderzoek blijkt dat kinderen positief reageren op de belangstelling van de ouders. Tevens leert u de omgeving, waarin uw kind het grootste deel van de dag doorbrengt, beter kennen.

In een aantal werkgroepen kunnen ouders meehelpen als:

  • contactouder (van de groep van uw kind) Hij/zij is het aanspreekpunt om groepsgebonden activiteiten te helpen organiseren
  • leesmoeders en leesvaders (leeshulp)
  • sportcommissielid/ spelletjesouder
  • commissielid van de M.R/ O.R.
  • overblijfvader/ moeder.
  • maken van de Verteltas
  • klassenouder
  • begeleider bij activiteiten

De Ouderbijdrage

De kosten van de activiteiten en voorzieningen buiten het lesprogramma, zoals de viering van Ied- ul-Fitr, Ied-ul-Adha, Milaad-un-Nabie, Meraadj, educatieve uitstapjes en extra leesboeken voor de schoolbibliotheek worden niet vergoed door de overheid. Deze kosten worden doorberekend aan de ouders via een ouderbijdrage. De bijdrage is € 50,= per jaar per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig en geen voorwaarde voor toelating tot de school. Deze bijdrage kan in de toekomst
verhoogd worden.

De medezeggenschapsraad

Naast de ouderraad is er ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een bij de wet ingesteld orgaan met het doel ouders en personeel inspraak te geven. De MR overlegt met de schoolleiding en het schoolbestuur over zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs, zoals de besteding van het geld, het vaststellen van de vakantie-en vrije dagen en het kiezen van lesmethoden en onderwijsactiviteiten.

Oudergesprekken

De As-Soeffah wil een goede relatie hebben met de ouders en wij moeten elkaar duidelijk laten weten wat we van elkaar verwachten. Vier keer per jaar bestaat de mogelijkheid een 10-minuten gesprek te hebben met de leerkracht De tijden voor ouders die meerdere kinderen op de school hebben, zijn zoveel mogelijk aansluitend. Om de gesprekken goed te laten verlopen is het een vereiste dat een ieder zich stipt aan de gegeven tijd houdt. De leerkracht kan u naast de 10- min.gesprekken ook op andere momenten uitnodigen. Wilt u de leerkracht spreken, dan kunt u de leerkracht altijd om een gesprek vragen. Leerkrachten zijn tot een half uur na schooltijd voor gesprekken aanwezig, maak wel eerst een afspraak.

LET OP: Tijdens de lesuren kunnen de leerkrachten geen bezoek ontvangen.

Ouder- kindadviseur

In Amsterdam staan er Ouder-en Kindteams klaar voor alle Amsterdamse gezinnen. De teams bestaan uit ouder-en kindadviseurs, jeugdartsen, verpleegkundigen en jeugdpsychologen. Ze bieden hulp bij vragen en zorgen van ouders en kinderen over opvoeden en opgroeien. Vast aanspreekpunt voor elk gezin is de ouder-en kindadviseur die onder andere op elke basisschool aanwezig is. De Ouder kindadviseur van de As-Soeffahschool is mevrouw Rinia Hok A Hin, zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-33321897