De Ouderraad (OR)
De OR is een collectief van ouders die ervan uitgaat dat de hulp van ouders nodig is om activiteiten op school beter te laten verlopen. U raakt meer betrokken bij de school door actief mee te werken in een werkgroep. Uit onderzoek blijkt dat kinderen positief reageren op de belangstelling van de ouders. Tevens leert u de omgeving, waarin uw kind het grootste deel van de dag doorbrengt, beter kennen.
De OR op de As-Soeffah wordt sinds het schooljaar 2018-2019 gevormd door de klassenouders. Binnen deze groep klassenouders wordt ook het dagelijks bestuur van de OR gekozen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter is mevr. Reshma Nanhekhan (moeder van Badr en Noorani uit groep 8) en mevrouw Sjane Lale (moeder van Shenaaz uit groep 7). Daarnaast maakt ook een penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur.
Voor de snelle communicatie maakt de OR gebruik van WhatsApp. In de WhatsApp groep nemen alle klassenouders deel. Bent u klassenouder en maakt u nog geen deel uit van de WhatsAppgroep van de OR, stuur dan in dat geval een mail naar de OR met uw naam, groep van uw kind en uw mobiele nummer.
De OR komt 1 keer per maand bij elkaar en neemt vaak deel aan overleggen van de verschillende commissies op school. De OR ondersteunt de commissies bij het organiseren van activiteiten op school. Ze helpen met het inkopen van cadeaus, versieren het schoolgebouw, helpen bij buitenschoolse activiteiten en doen nog tal van andere nuttige werkzaamheden op de school. Ook uw vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de OR. Alle inkomsten uit de ouderbijdrage en uitgaven worden zorgvuldig geregistreerd. Aan het eind van het schooljaar wordt een financieel jaarverslag gemaakt en aan het begin van het schooljaar gepresenteerd aan de ouders tijdens de algemene informatieavond.
Wilt u meer informatie over de OR, dan kunt u altijd een mail sturen naar or@as-soeffah.nl ter attentie van de voorzitter of de secretaris.

De ouderbijdrage
De kosten van de activiteiten en voorzieningen buiten het lesprogramma, zoals de islamitische vieringen, educatieve uitstapjes, schoolreisjes, sportdagen, bijdrage schoolkamp en extra lessen godsdienstboeken voor de schoolbibliotheek worden niet vergoed door de Rijksoverheid. Deze kosten voor de bovengenoemde activiteiten of aanschaf worden doorberekend aan de ouders via de ouderbijdrage. Ook de OV-kaart voor begeleiders bij uitstapjes en de inkoop van bijvoorbeeld veiligheidshesjes worden uit de ouderbijdrage betaald. Hoewel de ouderbijdrage vanuit het ministerie van OW&C bij wet vrijwillig is gemaakt, gaan wij ervan uit dat de ouders de noodzaak voor het betalen van de ouderbijdrage inzien. Daarnaast is het ook niet eerlijk als de ene ouder wel betaalt en de andere niet. We zullen geen enkel kind uitsluiten voor deelname aan buitenschoolse activiteiten. Ons streven is nog steeds dat alle ouders hun bijdrage overmaken op de rekening van de Ouderraad. Op deze manier kunnen alle schoolkinderen profiteren van de activiteiten en voorzieningen die niet zijn meegenomen in de onderwijs financieringen.
De ouderraad maakt van alle inkomsten en uitgaven jaarlijks een financieel verslag. Dit verslag ligt ter inzage bij de ouderraad.
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad bepaalt jaarlijks met het team van As-Soeffah (en de ouderraad) de hoogte van de ouderbijdrage.


De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 50 ,= per jaar per kind. Voor het 2e kind betaalt u € 45,- en voor uw 3e kind € 40. Vanaf het 4e kind betaalt u geen ouderbijdrage. De schoolreis wordt jaarlijks in december geboekt. Met achteraf betalen loopt u het risico dat uw kind niet op schoolreis mee kan, omdat er geen plaats in de bus is gereserveerd.
Vanwege het coronavirus hoeven de ouders die vorig schooljaar hun ouderbijdrage hebben voldaan, dit schooljaar niets te betalen.
Wij verzoeken alle ouders om de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar te voldoen. De ouderbijdrage graag storten op het bankrekeningnummer van de ouderraad: Stichting
Islamitisch Onderwijs Iqra ouderraad: NL20 INGB 0006 9698 86
Informatiegids ibs As-Soeffah 2020-2021 30

Tegemoetkoming ouderbijdrage van € 50,- voor gezinnen met stadspas.
Sedert schooljaar komt de Gemeente Amsterdam alle ouders die in het bezit zijn van een stadspas tegemoet. De stadspas van uw kind kunt u op school laten scannen. De ouderbijdrage van € 50,- per kind wordt op deze manier overgemaakt op het rekeningnummer van de Ouderraad. Wij hopen dat alle ouders met een stadspas gehoor geven aan de oproep. Deze tegemoetkoming staat los van de tegemoetkoming scholierenvergoeding waarvoor ouders met een geringe jaarinkomen in aanmerking komen.
Voor informatie voor het aanvragen van de scholierenvergoeding kunt u terecht bij juf Rinia of bij meester Laszlo.

De medezeggenschapsraad (MR)
Naast de ouderraad is er ook een medezeggenschapsraad (MR).
De MR is een bij de wet ingesteld orgaan met het doel ouders en personeel inspraak te geven in de schoolorganisatie. De MR overlegt met de schoolleiding en het schoolbestuur over zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs, zoals de besteding van de financiën, het vaststellen van de vakantie-en vrije dagen, het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage en nog tal van onderwijsactiviteiten.
In de huidige MR hebben namens het team zitting:
mevr. S. Sahebdin, mevr. N. Kurban en mevr. N. Guman.
Namens de ouders zit alleen mevr. S. Benyamina in de MR.
Om de MR weer compleet te maken zal in november 2021 een nieuwe verkiezing worden uitgeschreven voor de ouders en het personeel. Zoals u weet, moet er om de 3 jaar nieuwe verkiezing worden gehouden. De huidige leden zitten sinds november 2018 in de huidige MR.
Meer informatie volgt via onze digitale informatiekanalen.

Ouderkamer, brug tussen school, gezin en wijk.

De ouderkamer is een middel om de betrokkenheid van ouders van alle kinderen te vergroten met betrekking tot opvoeding en een actieve deelname bij de schoolactiviteiten.
In de ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben tot de ontwikkeling van hun kind(eren) op school.
De ouderruimte van de school wordt over het algemeen gebruikt om ouderactiviteiten te organiseren, maar zijn door de Covid-19 maatregelen zijn alle activiteiten tot nader order opgeschort. 

Vanaf dit schooljaar starten wij in samenwerking met de Erasmus universiteit en de ouders van groep 1 in de maand oktober met het VVE thuis programma. Ouders krijgen geheel gratis ontwikkelingsmaterialen en opdrachten mee om thuis met hun jonge kleuter te doen. Door met het VVE thuis programma mee te doen leren ouders hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

De Verteltassen zijn een prachtig middel om de taal van kinderen te ontwikkelen en het lezen te bevorderen. De verteltassen zijn prachtige, zelfgemaakte tassen, met mooie boeken, spelletjes en prachtig speelgoed erin. Op school werken de leerkrachten met de verteltassen en in de toekomst zullen de verteltassen worden uitgeleend aan ouders. Ouders hebben de belangrijkste rol bij dit project.

Iedere maandag- en vrijdagochtend van 9.00u – 12.00u. komen we bij elkaar om te werken aan het maken van de Verteltassen.