De ouderraad is een collectief van ouders die ervan uitgaat dat de hulp van de ouders nodig is om activiteiten op school beter te laten verlopen. U raakt meer betrokken bij de school door actief mee te werken in een werkgroep. Uit onderzoek blijkt dat kinderen positief reageren op de belangstelling van de ouders. Tevens leert u de omgeving, waarin uw kind het grootste deel van de dag doorbrengt, beter kennen.

In een aantal werkgroepen kunnen ouders meehelpen als:

•leesmoeders en leesvaders (leeshulp)

•sportcommissielid/ spelletjesouder

•commissielid van de M.R/ O.R.

•overblijfvader/ moeder.

•maken van de Verteltas

•klassenouder

•begeleider bij activiteiten

De kosten van de activiteiten en voorzieningen buiten het lesprogramma, zoals de viering van Ied- ul-Fitr, Ied-ul-Adha, Milaad-un-Nabie, Meraadj, educatieve uitstapjes en extra leesboeken voor de schoolbibliotheek worden niet vergoed door de overheid. Deze kosten worden doorberekend aan de ouders via een ouderbijdrage. De bijdrage is € 50,= per jaar per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig en geen voorwaarde voor toelating tot de school. Deze bijdrage kan in de toekomst verhoogd worden.

Naast de ouderraad is er ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een bij de wet ingesteld orgaan met het doel ouders en personeel inspraak te geven. De MR overlegt met de schoolleiding en het schoolbestuur over zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs, zoals de besteding van het geld, het vaststellen van de vakantie-en vrijedagen en het kiezen van lesmethoden en onderwijsactiviteiten. In de huidige MR zitten: mevr. S. Sahebdin, mevr. N. Kurban, mevr. N. Guman, mevr. S. Benyamina en mevr. R.Santoe .

Ouderkamer, brug tussen school, gezin en wijk.

De ouderkamer is een middel om de betrokkenheid van ouders van alle kinderen te vergroten met betrekking tot opvoeding en een actieve deelname bij de schoolactiviteiten. In de ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben tot de ontwikkeling van hun kind(eren) op school.

Vanaf dit schooljaar starten wij in samenwerking met de Erasmus universiteit en de ouders van groep 1 in de maand oktober met het VVE thuis programma. Ouders krijgen geheel gratis ontwikkelingsmaterialen en opdrachten mee om thuis met hun jonge kleuter te doen. Door met het VVE thuis programma mee te doen leren ouders hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

De Verteltassen zijn een prachtig middel om de taal van kinderen te ontwikkelen en het lezen te bevorderen. De verteltassen zijn prachtige, zelfgemaakte tassen, met mooie boeken, spelletjes en prachtig speelgoed erin. Op school werken de leerkrachten met de verteltassen en in de toekomst zullen de verteltassen worden uitgeleend aan ouders. Ouders hebben de belangrijkste rol bij dit project.

Iedere maandag- en vrijdagochtend van 9.00u – 12.00u. komen we bij elkaar om te werken aan het maken van de Verteltassen.