Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur – 15.00 uur.
Vrijdag van 08.30 uur – 12.30 uur (tot 12.00 in de wintertijd)

In de ochtend starten we met de ochtend doe’a. Alle kinderen worden om 08.20 u.verwacht in de hal om mee te bidden.

Na school kunt u uw kind om 15.00u ophalen op het schoolplein bij de groepsleerkracht.

Groepen 1 t/m 3: 11.30 uur – 12.00 uur.


Groepen 4 t/m 8: 12.15 uur – 12.45 uur.

Als uw kind ziek is of om gegronde reden de school niet kan bezoeken, wordt u verzocht dit te melden tussen 08:00 en 08:30 uur.

Bij te laat komen en verzuim dient u de school de reden mee te delen. Elke dag worden de absenten en laatkomers in de groep genoteerd en bij niet gemeld verzuim wordt contact opgenomen met de ouders.

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar, deze komt regelmatig de administratie controleren. 

Het komt wel eens voor dat u met uw kind naar de arts, tandarts of naar een specialist moet gaan. Gelieve de afspraken buiten de schooltijden te maken.

Verlof buiten de schoolvakanties is slechts mogelijk in speciale gevallen zoals bij jubileum, overlijden en familiegebeurtenissen. Verlof dient minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd.

De schoolleiding mag conform strikte regels maximaal 10 schooldagen per jaar verlof verlenen op grond van geldige redenen. Een aanvraag voor langer verlof dient te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar Afdeling Onderwijs van het Stadsdeel. 

Verlof zonder toestemming wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar, deze meldt dit aan de Officier van Justitie.