Vak Methode Groepen Jaar aanschaf
Godsdienst Al Amana Groep 1-8 2015
Kleuterontwikkeling Piramide Groep 1-8 2015
Taal Taal in Beeld Groep 4-8 2014
Spelling Spelling in Beeld Groep 4-8 2013
Technish lezen Nieuwe Kim versie Groep 3 2016
Technish lezen Estafette Groep 4-8 2009
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Zilver Groep 4-8 2013
Rekenen Wereld in Getallen Groep 1-8 2012
Engels Real English Groep 5-8 2014
Wereldorientatie De Zaken van Zwijsen Groep 3-8 2016
verkeer Klaar Over Groep 3-8 2011
verkeer Tussen School en Thuis Groep 5-8 2016
Studievaardigheden Blits Groep 5-8 2016
Sociaal emotionele vorming en burgerschap Vreedzame School Groep 1-8 2015
Sociaal emotionele vorming en burgerschap Spiegelbeeld Groep 1-2 2019

In deze methode worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur& techniek geïntegreerd aangeboden. De lessen sluiten aan bij de taalthema’s. Aardrijkskunde methode heet : Wereldzaken Geschiedenis methode heet : Tijdzaken Natuur & Techniek methode heet : Natuurzaken Met De Zaken van Zwijsen geef je onderwijs dat past bij deze tijd en bij de belevingswereld van kinderen. De methoden maken optimaal gebruik van alle digitale mogelijkheden. Alle methoden van Zwijsen zijn erop gericht om de betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren. De methoden maken optimaal gebruik van alle digitale mogelijkheden. Alle methoden van Zwijsen zijn erop gericht om de betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren.

Ter ondersteuning van het onderwijs wordt veel software ingezet op school. Voorbeelden hiervan zijn: Thuisbasispoort, Squla, Nieuwsbegrip etc.

Ook kleuters krijgen inlogcodes en kunnen op school in Basispoort oefenen op de computer.

 

Eenmaal per week krijgt een geselecteerd groepje kinderen aandacht in de plusklas. Pittige Plustoren is de nieuwste uitdaging voor (hoog en meer)begaafde leerlingen in de basisschool. Pluskinderen zijn de kinderen die minder uitleg en minder herhaling nodig hebben dan de gemiddelde leerlingen om zich nieuwe dingen eigen te maken. Het zijn de leerlingen die zich gaan vervelen als ze geen verrijkingsstof aangereikt krijgen. Ze leren niet door oefening en herhaling, maar op inzicht. De klas bestaat uit A+ leerlingen die onder leiding van mevrouw Fatima el Khattabi uitdagende en pittige opdrachten krijgen aangeboden. De samenstelling van de groep kan soms veranderen, het hangt van de interesse van de kinderen af. Soms worden er na verloop van tijd andere leerlingen aan de Plusklas toegevoegd.

De kinderen krijgen godsdienstlessen van een godsdienstleerkracht. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de godsdienst methode Al Amana voor groep 3- 8. De methode is een doorlopende leerlijn en bestaat uit het onderdeel kernthema’s ( De Profeet, Aqieda, Salaat, Ramadan en Hadj) en het onderdeel extra thema’s (Profeten, Achlaaq, Sahaba en de Islamitische kalender). De methode voor groep 1-2 heet: Lang Leve Islam. De methode maakt gebruik van werkvormen die passen bij het jonge kind; zoals praatplaten, verhalen, liedjes, poppenspel en toneelstukjes. Iedere ochtend starten we met “de ochtend doe´a”, waarbij de kinderen Qoer’an teksten reciteren en lofliederen zingen. De leerlingen van de groepen 5- 8 doen mee met het Zohrgebed op school. De leerlingen van de middenbouw (groep 3- 4) worden voorbereid op het verrichten van het gebed. Geef uw kind een handdoek mee om zich af te drogen na de woedzoe. Wij leren de kinderen de hygiënische voorschriften van de islam. De school verzoekt aan alle ouders om er op toe te zien dan hun kind verantwoord gekleed is om het gebed te verrichten.

Wat moeten de kinderen leren in het godsdienstonderwijs?

1. Het leren en voordragen van islamitische liedjes en gedichten in het Nederlands

2. Een aantal Qoer’an soera’s uit hun hoofd leren (kennen) en de Nederlandse vertaling daarvan.

3. Morele, Islamitische principes leren die voor hen in ons land van belang zijn (burgerschapsvorming).

4. Het Arabische schrift leren verklanken.

5. Leren hoe regels uit de Qoer’an en Soennah worden herleid.

6. Inzicht verwerven in de Islamitische geloofsleer, de geloofspraktijk en de zedenleer.

7. De vijf zuilen van de Islam.

De school viert de volgende islamitische feesten:

  1.  Ied-ul Fitr (suikerfeest)
  2.  Ied-Iul Adha (Offerfeest)
  3.  Miraadj- un- nabi (Hemelreis)
  4.  Mauloed- un- nabi (geboorte van profeet Mohamed s.a.w)

Godsdienstonderwijs = burgerschapsvorming. In de bovenbouwgroepen krijgen de leskisten van de verschillende Wereldgodsdiensten ook aandacht. Informatiegids 2019-2020

Kleding

Op onze school gelden de islamitische voorschriften van kleding.
Voor de meisjes geldt:
lange broeken / lange rokken, shirts/ blouses over de heupen met lange mouwen en een hoofddoek.
Voor de Jongens geldt:
lange broeken en shirts met lange mouwen en topi.

Het taalaanbod in de groepen 1- 8 wordt thematisch en geïntegreerd aangeboden. In de kleuterbouw (en ook de voorschool) wordt gewerkt met het taalprogramma Piramide en in de groepen 3 met de nieuwe KIM versie methode Veilig Leren Lezen. De groepen 4- 8 hebben methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Met geintegreerd aanbod bedoelen we dat we onze andere vakken (geschiedenis, aardijkskunde, natuur) zo veel als mogelijk laten samenvallen met een pasende taalthema. Voorbeeld:Leerjaar 5. Taal thema bij blok 3 is Reizen. In dezelfde periode wordt bij het vak geschiedenis thema 2 behandeld: Ontdekkers en Hervormers. Bij het vak aardrijkskunde wordt thema 5 behandeld: Op vakantie. 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

De school werkt al enige jaren met de digitale begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip Zilver. Wekelijks krijgen de kinderen teksten en opdrachten. De lesstof wordt op drie niveaus gegeven. De leerkracht biedt Vijf evidence based leesstrategieën aan: Samenvatten, voorspellen, verwijzingen, afleiden, ophelderen. De lesopbouw bestaat uit de: Ik fase,Wij fase en Jij fase. Leerlingen kunnen ook thuis inloggen en zelfstandig oefenen aan nieuwsbegrip. Bovendien zijn er ‘tools’ voor op het digibord en maakt het NOS Jeugdjournaal wekelijks een filmpje bij het onderwerp van Nieuwsbegrip.

Estafette

Estafette Nieuw is een voortgezet technisch leesmethode voor de groepen 4 t/m 8. Estafette groep 4 t/m 8 realiseert een goede doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs. De methoden die wij gebruiken op school sluiten naadloos op elkaar aan, de kinderen groeien van Piramide (groepen 1, 2) eenvoudig door naar Veilig leren lezen- KIM versie (groep 3) en Estafette Nieuw (groepen 4 t/m 8).

Pennenstreken

Onze schrijfmethode voor de groepen 1 t/m 8 heet Pennenstreken. De schrijfdidactiek in Pennenstreken concentreert zich op de essentie van leren schrijven; het leren schrijven van letters in een goed leesbaar handschrift dat ook leesbaar blijft in een hoger schrijftempo.

Engels

Met de methode Real English leren kinderen Engels met inzet van strips en cartoons. Kinderen ervaren hoe humor en strips een goede combinatie van leren en plezier opleveren. Real English is een doorgaande leerlijn voor de groepen 5 t/m 8.

De school gebruikt de rekenmethode Wereld in Getallen voor de groepen 1- 8. De methode beschikt over veel lesstof om differentiatie in de groep mogelijk te maken. Wij geven uniforme aandacht aan het dagelijks automatiseren en het werken volgens een vast instructiemodel.

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Het is geen apart onderdeel meer van de Cito eindtoets en de Cito entree toets. Met Blits leren de kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen: teksten, kaarten, tabellen en grafieken. Informatieverwerking is opgenomen in de taal en rekentoetsen. We blijven dus doorgaan met het oefenen uit Blits.