Een belangrijk uitgangspunt van de school is het adaptief onderwijs. Het onderwijs is zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt (op zijn/haar niveau!). Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor leren. Kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school.

Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkende moslim. De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind in positieve zin.

Wij werken met methoden en/ of onderwijsleersmiddelen die rekening houden
met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend om zorg op maat te geven. Leerlingen en ouders/ verzorgers hebben recht op een professionele begeleiding; daarom probeert de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel te bewerkstelligen.

Het uiteindelijke doel van de school is kinderen op te voeden tot participatie in de Nederlandse samenleving op basis van het behoud van de eigen religieuze achtergrond. De school streeft ernaar de kennis, vaardigheden en de attitude bij de kinderen te ontwikkelen, die nodig zijn om volledig te kunnen participeren in deze Nederlandse samenleving,

Wij proberen de leerlingen zo voor te bereiden en te begeleiden dat zij na acht jaar school het voortgezet onderwijs kunnen kiezen dat bij hen past.

 

Het opvoeden van kinderen is een samenspel tussen de school en de ouders. We vinden het belangrijk dat we met u in gesprek blijven over de juiste manier van opvoeden van uw kind. Wij doen dit bewust vanuit een Islamitische levensovertuiging. Wanneer zaken minder soepel verlopen, dan zullen wij niet aarzelen u hierover te informeren. Wanneer u op- of aanmerkingen heeft, bespreekt u dat eerst met de leerkracht. Als dat geen oplossing biedt, dan kunt een afspraak maken met een directielid. Samen komen we er altijd uit!

.