Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Een klacht over een school in het basisonderwijs, dient u eerst in bij de leerkracht van uw kind. Volstaat het niet, dan kunt u in gesprek met de bouwcoördinator. Mocht dat niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan kunt u de locatieleider benaderen. Als u er met de locatieleider niet uitkomt, kun u de directeur-bestuurder spreken.

 

Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de klacht, dan kan de ouder/verzorger de klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.


Een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie kan ten alle tijden.

 

Klachten kunnen onder andere worden ingediend over:

  • communicatie
  • veiligheid op school, bijvoorbeeld pesten
  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • sancties tegen leerlingen
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie

 

Zie voor meer informatie: https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc