Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken in te lichten.


Op verschillende plekken in de school ziet u op welke wijze de samenwerking gezocht en gevonden wordt. Drie belangrijke organen op onze school zijn de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad (OR) en de werkgroep Ouderbetrokkenheid. 


Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant genoeg zijn om te weten.


Schoolgids As-Soeffah 2023-2024