De Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen de stichting Iqra heeft een eigen medezeggenschapraad (MR). In deze raad zitten gekozen ouders en personeelsleden.

 

Om de twee jaar wordt via verkiezingen een deel van de raad vervangen. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is.

 

Het komt erop neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op beleidsterreinen instemmingsrecht. Wanneer de instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is van groot belang dat de MR goede contacten onderhoudt met de achterban, alle ouders en alle personeelsleden.

 

De MR komt frequent bij elkaar om te vergaderen. Alle ouders en medewerkers mogen de vergaderingen van de MR bijwonen.


De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door:

  • Dhr. Nazih
  • Mevr. Yaldiz
  • Dhr. Syed

 

De teamgeleding wordt vertegenwoordigd door:

  • Juf Jamila (voorzitter)
  • Juf Arvina
  • Juf Yaasira

 

De GMR is het medezeggenschapsorgaan op het niveau van het bestuur (bevoegd gezag).  De GMR heeft taken en bevoegdheden op de beleidsterreinen die voor alle scholen gelden.

 

Vanuit de As-Soeffah nemen de volgende leden deel aan de GMR van Stichting Iqra

  • Juf Arvina namens het personeel
  • Dhr. Nazih namens de ouders