Onderwijs

Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind. Daarnaast draagt de basisschool ook een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van het kind. Leerlingen worden op school voorbereid om als burgers deel te nemen aan de maatschappij.

 

Wij geloven in onderwijs waar leerlingen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat leerlingen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Elk kind krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen.

 

Leerlingen leren om verantwoordelijkheid te dragen en te nemen en voelen zich verantwoordelijk voor het groepsproces. Ze hebben respect voor elkaar. Voor de leerlingen zijn leerinhoud, sfeer en sociale omgeving belangrijk. Een kind leert met en zonder elkaar. Ouders zijn verschillend en vragen om een eigen benadering. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouders en verzorgers zijn partners in het onderwijs. Het is belangrijk voor een kind dat er wederzijds vertrouwen is tussen de ouders en de leerkrachten.

Doorgaande lijn

De basisschool werkt nauw samen met de voorschool en met schoolmaatschappelijk werk.  Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen leerlingen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie.

Burgerschap

Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving.

 

Burgerschapsvorming laat onze leerlingen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit, culturen en religies. We willen onze leerlingen stimuleren om mee te doen in de Nederlandse samenleving met behoud van hun identiteit. Dit doen wij door de methode Vreedzame School te gebruiken en Sam Sam.

Taal

Een goede beheersing en verdere ontwikkeling van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Kwalitatief goed taalonderwijs aan jonge kinderen vinden wij daarom essentieel. Op een goede basis kan gemakkelijk verder gebouwd worden.

 

Wij werken bij ons op school voornamelijk programmagericht. We werken vanuit de methode en volgen die leerlijnen die de methodes aanbieden. Dit waarborgt een compleet aanbod van de leerdoelen die zijn opgesteld door het SLO. Naast methodisch onderwijs is taal verweven met alle andere vakgebieden. Taal is daardoor een vast onderdeel van iedere les. Door bewust en actief gebruik te maken van de mogelijkheden die andere vakgebieden bieden, proberen we leerlingen in hun eigen belevingswereld kennis te laten maken met taalkundige kennis.

 

Daarnaast moet taal leuk zijn. Spelenderwijs leren de kleuters zich voor te bereiden op het zelfstandig leren lezen in groep 3 en wordt er volop aandacht besteed aan de mondelinge taalvaardigheid. Het bevorderen van het leesplezier in alle groepen is een vooraanstaande doelstelling.

Cultuur

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

 

Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie. Alle groepen nemen ieder schooljaar deel aan meerdere cultuuractiviteiten zoals het bezoeken van musea, theaters en/of tentoonstellingen.

Lichamelijke opvoeding

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat er altijd uitdaging zal zijn tijdens de gymlessen. Het bevordert de gezondheid van de leerlingen en het helpt de leerlingen te interesseren voor de bewegingscultuur. Plezier is ook niet weg te denken uit de lessen. Wanneer de leerlingen plezier hebben, is de kans ook groter dat zij zich gaan inschrijven bij sportverengingen en dat zij in elk geval veel zullen sporten buiten school.

 

Vanaf groep 5 zijn de gymlessen voor de jongens en de meisjes gescheiden van elkaar.

 

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Alle leerlingen van groep 5 gaan wekelijks onder begeleiding naar het Bijlmerzwembad.  Ze krijgen daar 1 uur zwemles van een gediplomeerde zwemonderwijzer onder schooltijd.

Schoolzwemmen is gemixt en deelname is verplicht. Voor de kinderen vanaf groep 6 die geen zwemdiploma hebben is er een programma buiten schooltijd om alsnog een diploma te behalen.


Werken met computers

Het is de taak van het onderwijs om leerlingen te laten leren en hun talenten te helpen ontplooien. Het primair onderwijs geeft leerlingen een basis mee waarmee ze later als volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. ICT is hedendaags een onmisbaar onderdeel geworden om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van kinderen.

De leerkracht kan door het inzetten van digitale middelen makkelijker differentiëren.


Het is belangrijk dat zij leren begrijpen hoe met behulp van digitale middelen in de maatschappij wordt gecommuniceerd en dat zij mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig met ICT en internet kunt omgaan. Deze ICT-geletterdheid is een van de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden die de leerlingen leren beheersen.

Door ICT in het onderwijs goed te gebruiken, zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller.

Seksuele voorlichting

Seksuele vorming is verplicht voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en speciaal onderwijs. Wij gebruiken hiervoor een methode die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld. Zij is gericht op de moslimjongeren in de Nederlandse samenleving en is voorzien van de sinds december 2012 verplichte kerndoelen seksuele diversiteit. De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen deze lessen tijdens het godsdienstonderwijs aangeboden op school. Ook de groepsleerkracht kan dit aanbieden omdat de leerlingen zich geborgen en veilig voelen bij de eigen leerkracht wanneer dit onderwerp aan bod komt.

Huiswerk

Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Daarin kunnen ouders ook hun rol spelen als pedagogische partners. Leerlingen hebben er baat bij als ouders belangstelling tonen voor het huiswerk, niet alleen als het tegenzit, maar ook als het goed gaat.

 

Alle leerlingen krijgen wekelijks digitaal huiswerk van de groepsleerkracht via Basispoort en Junior Einstein.

 

Doelen van ons huiswerkbeleid:

  • Structureel gewend raken aan huiswerk (planning, zelfstandigheid en regelmaat).
  • Extra inoefenen van de aangeboden leerstof op school.
  • Een doorgaande lijn creëren.
  • De ouders betrekken.