Ouders

Betrokkenheid van ouders

De As-Soeffah wilt de ouders/verzorgers bewust bij de school betrekken. Betrokkenheid en participatie van ouders hebben een positief effect op de prestaties en het gedrag van leerlingen. Ook heeft dit effect op het klimaat en het functioneren van de school. Ouders worden daarom actief betrokken bij de school en het onderwijs.

Bereikbaarheid ouders onder schooltijd

Ouders/verzorgers dienen tijdens schooltijd telefonisch bereikbaar te zijn voor spoedgevallen. In noodgevallen kan het zo zijn dat een leerling opgehaald dient te worden of dat er overleg gepleegd moet kunnen worden met ouder(s)/verzorger(s). Zorg er daarom voor dat uw gegevens kloppen en geef de juiste (nood) telefoonnummers door.

Contacten met de leerkracht

De school streeft een goede relatie met de ouders/verzorgers na. De lijn tussen ouders en leerkracht is kort.

 

Kennismakingsgesprek in groep 1

Ouders krijgen als hun kind in groep 1 zit een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is een investering in de relatie tussen ouders en school. Als ouders en  leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, weten ze elkaar gemakkelijker en sneller te vinden.

 

In een kennismakingsgesprek krijgen ouders te horen hoe het er op school aan toe gaat en kunnen ouders vertellen over hun kind, wat het kan, wat het niet kan, waar hun kind blij van wordt, en waarvan niet, bijzondere omstandigheden, gezondheid en wat de leerkracht nog meer zou moeten weten.

 

Het 10-minutengesprek (rapportgesprekken en een voortgangsgesprek)

We moeten duidelijk laten weten wat we van elkaar verwachten. Drie keer per jaar bestaat de mogelijkheid een 10-minuten gesprek te hebben met de leerkracht. Rond november is er een voortgangsgesprek, rond februari een gesprek met de uitreiking van het eerste rapport en in juli een gesprek met de uitreiking van het tweede rapport. De tijden voor ouders/verzorgers die meerdere kinderen op de school hebben, zijn zoveel mogelijk aansluitend. Om de gesprekken goed te laten verlopen, is het een vereiste dat eenieder zich stipt aan de gegeven tijden houdt. Tijdens deze avonden is er geen mogelijkheid van kinderopvang. Ouders worden dan ook verzocht hun kinderen niet naar het gesprek mee te nemen.

 

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u uitgenodigd voor een algemene informatieavond op school. Op deze avond geven wij informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar. Op groepsniveau bespreken leerkrachten en ouders/verzorgers de leerstof van het nieuwe leerjaar, de rapporten en het activiteitenprogramma van het jaar. Met de informatie die we elkaar geven, kunnen de leerkrachten uw kind (nog) beter begeleiden en kunt u als ouder eventueel een bijdrage leveren aan de schoolprestaties van uw kind(eren).

 

Tafeltjesmiddag

Twee keer in het jaar kunt u tijdens schooltijd in de klas van uw kind komen kijken. De kinderen zullen dan samen met de groepsleerkracht een inspirerende middag organiseren, zodat u een indruk krijgt van wat uw kind in de klas doet en leert.

 

Individueel gesprek

De leerkrachten kunnen tijdens de lestijden geen ouders te woord staan. U kunt na schooltijd bellen of langskomen en dan kan er een afspraak gemaakt worden. 

 

Als u een gesprek wilt met de directie, dan kunt u een afspraak maken door te bellen met de administratie van de school.

 

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat de leerkracht op huisbezoek komt. Dit is één van de mogelijkheden om het contact tussen ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten te verbeteren.

Bezoeken vinden plaats in overleg met de ouders/verzorgers.

 

Adviesgesprek en entreegesprek

Ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 7 krijgen naar aanleiding van de entreetoets en andere gemaakte toetsen een voorlopig adviesgesprek en ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 8 krijgen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets een definitief adviesgesprek.

Informatie aan ouders

Ouders worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de school en uiteraard van hun kind(eren). We doen dit op de volgende manieren:

 

Schoolgids

De schoolgids wordt ieder jaar zorgvuldig samengesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Daarna wordt de schoolgids gepubliceerd op onze website.

 

Website

Ook op onze website www.as-soeffah.nl vindt u uitgebreide informatie.

 

Gesprekken op school

Twee keer per jaar organiseren we rapportgesprekken en een keer per jaar voortgangsgesprekken. Daar heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te praten over de ontwikkeling van uw kind. In sommige gevallen is het nodig om wat uitgebreider met elkaar te praten. Er wordt dan een aparte afspraak gemaakt. Zo'n gesprek kan dan gaan over extra begeleiding die uw kind nodig heeft, maar ook over een klacht die u heeft. Het initiatief van zo'n gesprek kan bij de school liggen, maar u kunt hier ook zelf om vragen. Daarnaast hebben we in groep 1 een kennismakingsgesprek met de ouders van de leerlingen. Wij raden u aan om u altijd goed voor te bereiden op een gesprek, door alvast wat vragen of observaties op papier te zetten.

 

Informatieavond en tafeltjesmiddagen

Eén keer per schooljaar is er een informatieavond voor ouders en twee keer per schooljaar organiseren we een tafeltjesmiddag per groep. Bij de informatieavond krijgt u algemene informatie over de school en bij de tafeltjesmiddagen krijgt u een indruk in de klas van wat uw kind in de klas doet en leert.

 

Social Schools 3.0

Wij werken met Social Schools 3.0. Dit is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om onze ouders meer inzicht te geven in hetgeen er op school en in de klas gebeurt. Als school vinden wij het belangrijk dat u als ouder op de hoogte blijft van de dagelijkse gang van zaken en belangrijke mededelingen.


Daarnaast kunt u zich via Social Schools opgeven voor ouderhulp, gesprekken inplannen voor ouderavonden/rapportgesprekken en foto’s en filmpjes bekijken. Ook de ziek- en herstelmeldingen lopen vanaf dit schooljaar via Social Schools. Via Social Schools komt u ook makkelijk in contact met de leerkracht(en) van uw kind(eren) met de optie privéberichten.

 

Social schools is veilig en afgeschermd. U kunt alleen inloggen met uw inlognaam en wachtwoord. Alleen ouders die zijn uitgenodigd door de school kunnen in de omgeving en ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun eigen kinderen.

Hulp van ouders

De ouderraad op onze school bestaat voor een groot deel uit ouders. Leerkrachten hebben een coördinerende rol. De taak van de ouderraad is allerlei activiteiten op school mogelijk te maken. De ouders ondersteunen het schoolteam van dichtbij bij allerlei activiteiten. De kosten van de activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

 

De OR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit:

  • mevr. Z. Ait-Mimoune (voorzitter)
  • vacature (secretaris)
  • mevr. Bouhdid (penningmeester)

 

Voor de ouderraad worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders kunnen zich melden bij de administratie of gevraagd worden. De ouderraad heeft een reglement en benoemt haar eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kosten

Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt. De As-Soeffah krijgt daarom net als elke andere school in Nederland jaarlijks bekostiging van de overheid voor het geven van onderwijs. Dit geld wordt onder andere besteed aan het betalen van de salarissen van het personeel, voor onderwijsmaterialen en voor huisvesting.

             

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt in samenwerking met de leerkrachten en de Ouderraad een aantal leuke en ‘ontspannende’ activiteiten georganiseerd voor onze leerlingen van de As-Soeffah. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van uw ouderbijdrage. 

 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 50,- per leerling.

             

Uw bijdrage wordt onder andere besteed aan:

  • De Ied ul Fitr- en Ied ul Adhavieringen
  • Religieuze en culturele activiteiten
  • Organisatie van sportdag en de Koningsspelen
  • Excursies (vervoer etc.)
  • Ramadan
  • Afscheidsavond en de musical van groep 8
  • Schoolreisje


Ouders met een minuminkomen en de Stadpas, kunnen hun pas laten scannen bij de administratie. De ouderbijdrage wordt via de Stadspas vergoed.


Het niet voldoen van de ouderbijdragen, heeft niet tot gevolg dat de leerlingen van de welke activiteiten dan ook worden uitgesloten. Ieder kind doet mee!