Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 7 krijgen de leerlingen aan de hand van de gemaakte Cito toetsen, Entreetoetsen en werkhouding, gedrag en inzet een voorlopig schooladvies aan het einde van het schooljaar.


Het voorlopig advies kan bijgesteld worden in groep 8 aan de hand van de gemaakte B8 toetsen en wederom weer kijkend naar werkhouding, gedrag en inzet. Ook de Centrale Eindtoets speelt daarbij een belangrijke rol.

 

In groep 8 krijgen de kinderen een definitief schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Het is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind.  Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de Citotoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

 

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.

 

Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren, omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school.

 

Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in januari een definitief schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de regio Amsterdam. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maakt u als ouder samen met uw een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

 

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport laten toevoegen.

 

Tijdpadschooladvies VO

Het tijdspad om een voorlopig middelbaar schooladvies samen te stellen ziet er als volgt uit:

Periode

Activiteit

Eind groep 7

De school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders van groep 7 te spreken over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze contactmomenten worden de volgende zaken besproken: werkhouding en gedrag, scores Cito LVS en methodetoetsen en capaciteiten van de leerling. 

September

Informatiemiddag voor de ouders/ verzorgers van de groepen 7 en 8 

Eind november - beginn december

Afname LAT- en CAP- toets 

December

Afname Begin groep 8 toetsen van het CITO 

Januari

Het bezoeken van middelbare scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen. 

Januari - februari

Oriëntatie op scholen van het voortgezet onderwijs. De ouders en kinderen worden in de gelegenheid gesteld om open dagen te bezoeken. Deze worden door het voortgezet onderwijs georganiseerd.  

Februari

Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen die een interesse bij uw kind en u hebben gewekt. 

April

Afname Centrale Eindtoets